Skip to main content

Griltex
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

• Cel i zakres zbierania danych oraz okres i sposób ich przechowywania

• Podstawa przetwarzania danych

• Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

• Pliki „Cookies”

• Zapytanie o zgodę na ofertę

• Polityka prywatności Google Analytics

• Polityka prywatności Google AdWords

• Polityka prywatności Facebook

• Odnośniki do innych stron internetowych

• Profilowanie danych osobowych

• Postanowienia końcowe

W Griltex Polska Sp. z o.o. ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć naszym klientom. Dbałość o dane osobowe, które nam przekazujesz, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Chcemy, abyś miał(a) pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne oraz rozumiał(a), w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zapewnić Ci lepsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://griltex.pl lub www.griltex.com jest Griltex Polska sp. z o.o. , adres siedziby: ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, adres do doręczeń: ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000124014, NIP: 7772194858, REGON: 631058608, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 772 000, adres poczty elektronicznej: biuro@griltex.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przechowywanych danych oraz sposobów ich przetwarzania można uzyskać, kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@griltex.pl Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ OKRES I SPOSÓB ICH PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do: kontaktowania się z usługobiorcą (klientem). Podczas korzystania ze strony www.griltex.pl lub www. griltex.com, w tym formularzy kontaktowych możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są pobierane w celu obsługi wysłanego przez Ciebie zgłoszenia, w tym do przesyłania ofert handlowych. Niepodanie wymaganych w formularzach danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły, a które są niezbędne do jej poprawnego wykonania. Pobrane dane są również przetwarzane w celu przygotowania umów na realizację usług oraz ich realizacji, w przypadku podjęcia przez Ciebie współpracy z Griltex Polska Sp. z o.o.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

Imię i nazwisko,

Adres,

Adres e-mail,

Numer telefonu,

Inne

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Czas przechowywania danych, determinuje cel dla którego owe dane zostały przekazane Administratorowi. Po zrealizowaniu tego celu dane umożliwiające identyfikacją osoby zostaną poddane anonimizacji, tym samym, identyfikacja podmiotu danych zostanie uniemożliwiona. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej. Zebrane przez nas dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy z należytą starannością, przez okres od momentu ich zebrania do czasu zakończenia czynności, której dotyczą, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.Wszystkie dane osobowe przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe, które są przez nas przechowywane w wersji drukowanej, przechowujemy w zamykanych szafach, w pomieszczeniach, do których dostęp mają jedynie osoby uprawnione (którym wydano indywidualne klucze i/lub karty magnetyczne), dodatkowo zabezpieczonych systemem alarmowym i monitoringiem. Zebrane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).Dane osobowe mogą być przez nas powierzone również współpracującym z nami podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych, wyłącznie w przypadku zawarcia przez nas z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych oraz tylko w celu przetwarzania ich w imieniu Administratora. Procesorami danych osobowych są współpracujące z nami kancelarie prawne, kancelarie i serwisy rachunkowe, firmy hostingowe, operatorzy wysyłek newsletterów.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI TWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdej osobie przysługuje możliwości wniesienia skargi dodo organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sekretariat@griltex.pl

5. PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

sesyjne

stałe

analityczne

1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

2. Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na stronie polityka cookies.

6. ZAPYTANIE O ZGODĘ NA OFERTĘ

Ustawa z 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną pozwala na wysłanie zapytania o zgodę na przesłanie oferty. Zapytania takie wysyłamy do użytkowników, którzy nie zapisali się do naszego newslettera, a którzy podali swoje adresy e-mailowe publicznie, m.in. w internetowych katalogach firm czy na własnych stronach internetowych. W każdej przesłanej wiadomości umożliwiamy użytkownikowi trwałe zablokowanie otrzymywania innych zapytań od Griltex Polska Sp. z o.o. w przyszłości.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE ANALYTICS

Strona www.griltex.pl oraz www.griltex.com korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. Za pomocą Google Analytics możemy m.in. dowiedzieć się, z jakiej witryny do nas dotarłeś. Dane gromadzone w Google Analytics są anonimowe, według Polityki prywatności Google Analytics nie wolno przesyłać żadnych danych pozwalających na identyfikację użytkownika. Możesz usunąć dane z bazy Analytics w każdej chwili, dzięki skorzystaniu z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE ADWORDS

Strona www.griltex.pl oraz www.griltex.com korzysta z Google Adwords, usługi umożliwiającej zarządzanie reklamami i prowadzenia działań remarketingowych stron internetowych udostępnianej przez Google Inc.Masz możliwość zrezygnowania i usunięcia pliku cookie Google, na swoim koncie https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam i w ten sposób ograniczenia emisji reklam, które są Tobie wyświetlane.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI FACEBOOK

Strona www.griltex.pl oraz www.griltex.com korzysta z mechanizmu konwersji Piksel Facebooka, usługi umożliwiającej zarządzanie reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingwych, udostępnianej przez Facebook Inc. i zarządzanej przez Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. Serwis Facebook i jego mechanizmy reklamowe posiadają certyfikat Privacy Shield, który gwarantuje przestrzeganie obowiązujących na terenie UE przepisów o ochronie danych osobowych.

10. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona www.griltex.pl oraz www. griltex.com może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności znajdujące się na tych stronach.

11. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane udostępnione przez Ciebie Administratorowi będą podlegały profilowaniu w celach marketingowych, w tym w celu jak najlepszego dopasowania treści strony do Twoich oczekiwań. Do profilowania danych osobowych będziemy używać mechanizmów analitycznych, opierających swoje działanie o pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na profilowanie, powinieneś opuścić stronę www.griltex.pl lub www.griltex.com oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.